Naam: Wasmeer
Kleur/Lengte: Rood 7 Km.
Startpunt: ?

De Zuid/Hilversums Wasmeerroute met een lengte van ca. 7 km is in het terrein door genummerde groene paaltjes met een rode pijl gemarkeerd. De nummers op de paaltjes verwijzen naar de tekst in het bij het Goois Natuurreservaat verkrijgbare wandelingenboekje “13 wandelingen in het Gooi”. (staat te lezen op het routeinformatiebord aan het begin van de wandeling)

Prima wandelpaden. De route staat heel goed aangegeven. In de route zitten een paar hoogteverschillen. Af en toe wordt de route gekruist door een fietspad. Ook kruist de ruiterroute het pad regelmatig. Vanaf een bepaald uitkijkpunt heeft uw een mooi uitzicht over het Hilversums Wasmeer. Hiervoor heeft men speciaal een uitkijkhut gebouwd.

De route voert u onder andere langs de A27, wij kwamen daarbij de Schotse Hooglanders tegen.

Ontstaan

Ooit maakte dit gebied deel uit van de Gooise Heide. Na 1900 is de, toendertijd nutteloos geworden, heide ontgonnen en hoofdzakelijk met naaldhout ingeplant. Het hout werd vooral gebruikt als stuthout in steenkolenmijnen. Nog steeds ontkiemt heidezaad als er door het verdwijnen van bomen licht op de bodem komt en de strooisellaag niet te dik is.

Het Hilversums Wasmeer dankt zijn ontstaan aan de in de ondergrond aanwezige oerlaag, een waterdichte grondlaag waarop het regenwater blijft staan. Het moet niet worden verward met het grondwater dat hier veel dieper zit.

Landschap

Het Hilversums Wasmeer en het bosgebied ten zuiden ervan, kortweg ‘De Zuid’ genoemd, ligt in het meest zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland. Aan de westzijde ligt direkt de A27. Voor gooise begrippen is dit een groot bos met als plezierige afwisseling het Hilversums Wasmeer. Het naaldhout is er sterk vertegenwoordigd. Dit komt door de destijds op de houtproduktie gerichte aanleg. Het huidige bosbeheer richt zich voornamelijk op de verhoging van de natuurwaarden. Op veel plaatsen komt dit tot uiting door opengekapte plekken die vervolgens op natuurlijke wijze dichtgroeien met kruiden, struiken en bomen. De grazers vervullen hierin een belangrijke rol.

Hilversums Wasmeer

Ooit een heideven, nu een bosven en nog steeds is door het voedselarme en zure water in en rond het ven een kenmerkende flora en fauna te vinden. Vis komt er, op een enkele uitzondering na, niet in voor. Naast het ontbreken van voedsel komt dit ook omdat het water zuurstofarm is. Wel zijn er tijdens warme dagen talloze insecten te zien, zoals de Blauwe Waterjuffer of de grotere libelles. Op het water mogelijk de meerkoet (zwart met wit voorhoofd), het Waterhoen (zwart met rood voorhoofd), de kuifeend (kuif met witte flanken), de tafeleend (roestbruine kop), de grotere Bergeend (rode snavel, wit, bruin en zwart verendek) en hebt u veel geluk dan is de Geoorde Fuut met goudkleurige oorpluimen aanwezig.

Op de overgang van water naar land komt het zeldzame vleesetende plantje Kleine Zonnedauw voor. Met de glinsterende vochtdruppeltjes op de blaadjes lokt het kleine insekten aan. Deze kleven direct vast en worden vervolgens van binnen opgelost en leeggezogen. Voor het plantje is het de manier om op de zure, voedselarme grond aan voedingsstoffen te komen en te overleven.

Begrazing

Schapen en soms ook runderen op de hei, is voor veel mensen een bekend beeld. Dat geldt in veel mindere mate voor het verschijnsel ‘bosbegrazing’ zoals dat hier aan de orde is. Het doel is hetzelfde: met behulp van grazers zorgen voor meer variatie in het landschap. Dit heeft een grotere soortenrijkdom aan planten en dieren tot gevolg. De grazers zoeken binnen het omheinde gebied hun eigen weg en omdat ook dieren hun voorkeuren hebben zullen er verschillen ontstaan in begrazingsdruk, bemesting en betreding. Open plekken in het bos worden door de grazers als ware oases in stand gehouden. Tevens wordt vaak veel te sterk gesloten grasmat onder de bomen enigszins opengebroken. Zaad wat hierop terecht komt krijgt weer de kans om te ontkiemen.