Het Harderbos sluit aan op het Harderbroek. Dit is een vochtig en vooral open gebied, met rietkragen waarin duizenden moerasvogels broeden. Het gebied is te kwetsbaar om open te stellen voor wandelaars, maar vanuit de Biezenburcht heeft u een prachtig uitzicht over het Harderbroek.

Het is een afwisselend gebied met bos, plassen, riet en open delen die worden begraasd. Het bos is rijk aan zangvogels, die u tijdens het wandelen goed kunt horen. Op en rond de plassen komen veel moeras- en watervogels voor, waaronder de roerdomp, bruine kiekendief, dodaars en zwanen. Het Harderbos is aangelegd in de periode 1968-1975. In het grootschalig aangelegde westelijke deel ligt het accent op de houtproductie. In het kleinschalige oostelijke deel ligt het accent op de recreatie.

Naam: Krooneendroute
Kleur/Lengte: Wit 1.5 km.
Startpunt: P-Plaats Strandgaperweg

Deze wandeling begint aan de Strandgaperweg schuin tegenover het beginpunt van de wandelingen in het Harderbos. Eerst moet u een smalle brug oversteken waarna de wandeling begint. Deze wandeling voert u door een moerasgebied. Tijdens het wandelen valt u op dat dit gebied tegen de Kievitslanden aanligt. Dit is een reservaat dat speciaal beheerd wordt als broedgebied voor weidevogels. Daarnaast is het van belang als rust- en voedselgebied voor diverse water- en moerasvogels, met name ganzen. In het gebied komen onder andere echte koekoeksbloem, grote ratelaar, dotterbloem, rietorchis en veenpluis voor. Deze wandeling is de moeite waard ondanks de kleine afstand. Let erop dat u goed schoeisel aantrekt, want na een regenbui is het erg drassig.